Algemene voorwaarden

Identificatiereglement

In het kader van de invoering van het Burgerservicenummer (BSN) in de zorg is het Voedingsadviesburo Venray verplicht om u voor of tijdens de eerste behandeling te identificeren aan de hand van een geldig wettelijk identiteitsbewijs, zoals een paspoort, een Nederlands rijbewijs, een Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands vreemdelingendocument. Bij reeds bekende patiënten geldt de vergewisplicht door herkenning of het stellen van enkele vragen.

Tarieven

U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan het Voedingsadviesburo Venray. De praktijk draagt geen verantwoordelijkheid voor uw vergoeding. Check daarom uw actuele zorgverzekeringspolisvoorwaarden omtrent de Basisverzekering en eventuele Aanvullende verzekering.

Voedingsadviesburo Venray zal regelmatig een controle doen op uw ziektekostenverzekering. Maar mocht u van verzekeraar veranderen, geef het dan a.u.b. door.

Voedingsadviesburo Venray heeft afspraken met diverse zorgverzekeraars en ketenzorg partners. Indien de consulten buiten deze zorgcontracten, die Voedingsadviesburo Venray heeft afgesloten, vallen of komen te vallen dan kunt u in de praktijk de tarievenlijst raadplegen voor de diverse prestaties.

Declaratie

Er wordt aan de verplichting voldaan om als eerstelijns diëtist bij de declaraties een code mee te sturen voor de diagnose en voor de reden-einde-zorg.

Betalingsvoorwaarden

Voedingsadviesburo Venray hanteert de betalingsvoorwaarden die de Nederlandse Vereniging van Diëtisten stelt bij de Vrije Vestiging.

Privacyreglement

Voedingsadviesburo Venray respecteert uw privacy en is als diëtist gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Als cliënt heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit de bestanden en dossiers van het Voedingsadviesburo Venray.

Indien u persoonlijke informatie via mail doorstuurt naar het Voedingsadviesburo Venray, wordt aangenomen dat u toestemming geeft dat deze informatie kan worden opgeslagen in bestanden en/of dossiers van het Voedingsadviesburo Venray.

De privacyverklaring van Voedingsadviesburo Venray in de het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u vinden op de pagina https://www.voedingsadviesburovenray.nl/privacy-verklaring/.

Klachtenregelement

Voedingsadviesburo Venray heeft als basisprioriteit deskundigheid en kwaliteit. Mocht u desondanks een klacht hebben, dan kunt u deze bespreken met uw diëtist. Dit kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw klacht wegnemen. Misschien komt u er samen wel uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, wat u bij uw behandeling anders wilt, of kunt u samen naar een vervolg zoeken dat beter bij u past. Het wordt aangeraden hier een aparte afspraak voor te maken, zodat er voor de bespreking van uw klacht voldoende tijd genomen kan worden.

Uw diëtist zal haar uiterste best doen om samen met u tot een bevredigende oplossing te komen.

Komt u er samen niet uit dan kunt u de klachtenprocedure -naar aanleiding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)- middels een klachtenfunctionaris van de relevante beroepsvereniging laten verlopen.

In geval van een geschil tussen de cliënt en de diëtist ter zake van verleend advies en/of de gevolgen daarvan, is de cliënt sinds 2015 gerechtigd een klacht in te dienen bij het Klachtenloket Paramedici (KLP), te bezoeken op www.klachtenloketparamedici.nl.

Voor de ketenzorg wordt een afgestemde behandeling van iedere klacht over de multidiscliplinaire zorgverlening en informatie over de afhandeling gemeld bij Cohesie of Syntein.

Huidige relevante wetgeving

Voedingsadviesburo Venray onderschrijft de huidige relevante wetgeving t.a.v.: de wet BIG, WGBO, Wet bescherming persoonsgegevens, Wkkgz en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 is ingegaan, alsmede de kwaliteitsnormen die gesteld worden door de beroepscode van de NVD.